نمایش نوار ابزار

گامی هدفمند به سوی درمان سرطان

جمعه 21 تیر 1398

گامی هدفمند به سوی درمان سرطان با ساخت کربن کوانتوم دات از زیست توده (جلبک و…) برای انتقال فلورسانسی دارو به تومور های سرطانی آخرین دستاورد علمی دانشمند برجسته اسفراینی پروفسور توسلی برای اولین بار، ساخت کربن کوانتوم دات ها، از زیست توده ( جلبک و..) توسط پرفسور توسلی انجام گرفت.
این نوع از کربن کوانتوم دات ها، علاوه برآنکه به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه تر هستند، سازگاری بهتری با بدن دارند و از آلودگی و پخش شدن دارو، در سایر بخش های بدن جلوگیری مینماید که گامی هدفمند به سوی درمان سرطان می باشد.

دیدگاه ها