نمایش نوار ابزار

وضعیت کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت اسفراین

یکشنبه 5 آبان 1398

وضعیت کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت اسفراین (گذشته_حال_آینده) آخرین کتاب چاپ شده توسط دانشمند پرتوان پرفسور احمد توسلی در این کتاب نقاط بحرانی آب زیرزمینی دشت اسفراین، به لحاظ شوری آب زیرزمینی، با روش های نوین علمی، معرفی شده اند و یک راهکار صنعتی منابع آبی؛ برای حل مشکل شوری آب زیرزمینیِ دشت اسفراین ارائه گردیده است.

دیدگاه ها